قدر

تومان۱۰.۰۰۰

قدر چهارمین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل گفتار امام صدر درباره مفهوم شب قدر و بیان سه معنا در تفسیر آن است.

موجود

قدر
قدر

تومان۱۰.۰۰۰

نسخه الکترونیک