عکس

فیلم

صوت

 

مبانی و آرای قرآنی
امام موسی صدر

این فایل صوتی مربوط به چهل و سومین درس گفتار اندیشه و عمل با سخنرانی دکتر سعید بهمنی، عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم است.

بشنوید

 

انواع مبانیِ تفسیری که آرای امام موسی صدر مبتنی بر آن‌هاست، از این قرار است: مبانی هستی‌شناسی؛ مبانی قرآن‌شناسی؛ مبانی روش‌شناسی؛ مبانی پیامبرشناسی؛  مبانی انسان‌شناسی؛ مبانی دین شناسی؛ مبانی مردم‌شناسی

بشنوید
بشنوید
بشنوید