برای ارتباط با مسئول کتابخانه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بعدازظهر با موسسه تماس بگیرید.