تکاثر

۸۰۰ تومان

تکاثر پنجمین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل گفتار امام صدر درباره نوع الفاظ و تعابیر آیات سوره تکاثر و مفهوم ولایت است.

موجود نیست