اخلاص

۸۰۰ تومان

اخلاص دومین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل گفتار امام صدر درباره آیات سوره اخلاص و مفهوم توحید است.

موجود نیست