تاملی دیگر در قرآن و تفسیر

۸۰۰ تومان

تأملی دیگر در قرآن و تفسیر نخستین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک قرآن و شامل گفتار امام صدر درباره ویژگی‌های قرآن و مسائلی از علوم قرآنی است.

موجود نیست