ادیان در خدمت انسان / ترجمه اسپانیایی
LAS RELIGIONES AL SERVICIO DEL SER HUMANO

ادیان در خدمت انسان LAS RELIGIONES AL SERVICIO DEL SER HUMANO ترجمۀ چند سخنرانی از امام موسی صدر در حوزه دین به زبان اسپانیایی است.

برای تهیه این کتاب در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه با موسسه تماس بگیرید.