ادیان در خدمت انسان / ترجمه روسی
Религии на службе человека

ادیان در خدمت انسان Религии на службе человека ترجمه چند سخنرانی از امام موسی صدر در حوزه دین به زبان روسی است.

برای تهیه این کتاب در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه با موسسه تماس بگیرید.