ادیان در خدمت انسان / ترجمه فرانسوی
LES RELIGIONS AU SERVICE DE L’HOMME


ادیان در خدمت انسان  LES RELIGIONS AU SERVICE DE L’HOMME  ترجمه چند سخنرانی از امام موسی صدر در حوزه دین به زبان فرانسوی است.