ادیان در خدمت انسان / ترجمه ایتالیایی
Le religioni al servizio dell’essere umano


ادیان در خدمت انسان  Le religioni al servizio dell’essere umano ترجمه چند سخنرانی از امام موسی صدر در حوزه دین به زبان ایتالیایی است.