ادیان در خدمت انسان / ترجمه ایتالیایی
Le religioni al servizio dell’essere umano

ادیان در خدمت انسان  Le religioni al servizio dell’essere umano ترجمه چند سخنرانی از امام موسی صدر در حوزه دین به زبان ایتالیایی است.

برای تهیه این کتاب در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه با موسسه تماس بگیرید.