محاضرات تاسیسیه

تومان۴۳۰.۰۰۰

محاضرات تاسیسیه شامل شش درس‌گفتار ارزشمند شهید صدر است که خمیرمایه برخی از آثار مهم وی را شکل می‌دهند.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

محاضرات تاسیسیه

تومان۴۳۰.۰۰۰