صادق طباطبایی وروایت صدر

تومان۱۶۰.۰۰۰

دومین جلد از مجموعه کتاب سال راز نی گردآوری بخشی از آثار شادروان دکتر سید صادق طباطبایی در پیوند با فعالیت‌های صدرپژوهی دکتر محسن کمالیان است.

موجود

صادق طباطبایی وروایت صدر

تومان۱۶۰.۰۰۰