فدک در تاریخ؛ پژوهشی درباره ولایت؛ پژوهشی درباره امام مهدی

تومان۲۱۰.۰۰۰

هفتمین جلد از گزیده آثار شهید سید محمد باقر صدر شامل سه کتاب با عناوین فدک در تاریخ، پژوهشی درباره ولایت و پژوهشی درباره امام مهدی است.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

فدک در تاریخ؛ پژوهشی درباره ولایت؛ پژوهشی دربارة امام مهدی
فدک در تاریخ؛ پژوهشی درباره ولایت؛ پژوهشی درباره امام مهدی

تومان۲۱۰.۰۰۰