دین در جهان امروز

تومان۱۲۵.۰۰۰

دین در جهان امروز نهمین جلد از مجموعه «درقلمرو اندیشه امام موسی صدر»، نگاه و رویکرد امام صدر را به برخی از مفاهیم و مسائل مرتبط با دین نشان می‌دهد.

موجود

دین در جهان امروز
دین در جهان امروز

تومان۱۲۵.۰۰۰

نسخه الکترونیک