سیره و سرگذشت امام موسی صدر

کتاب دو جلدی سیره و سرگذشت امام موسی صدر به مواضع و فعالیت های امام صدر در سال‌های حضورش در لبنان و نیز مسائل و مشکلات جامعه شیعه و مواضع مخالفان امام می‌پردازد.

نسخه الکترونیک