مجموعه مقالات کنگره شهید سید محمد باقر صدر

تومان۶۰۰.۰۰۰

این مجموعه دو جلدی شامل مقالات نوشته شده برای کنگره بزرگداشت آیت الله شهید سید محمد باقر صدر در سال ۱۳۷۹ است.

موجود

مجموعه مقالات کنگره شهید سید محمد باقر صدر جلد اول
مجموعه مقالات کنگره شهید سید محمد باقر صدر

تومان۶۰۰.۰۰۰