نا

تومان۶۵.۰۰۰

نا روایتی خواندنی از زندگی شهید سید محمد باقر صدر از میان خاطرات اطرافیان اوست که آغاز دوستی و دیداری متفاوت با این شخصیت است.

ناموجود