کربلا را دوباره زیستن / ترجمه آذری
 KəRBəLANI YENiDəN YAşAMAQ

کتاب KəRBəLANI YENiDəN YAşAMAQ : کربلا را دوباره زیستن، ترجمه چهار مقاله عاشورایی امام موسی صدر است.