اسلام و فرهنگ قرن بیستم / ترجمه آذری
iSLAM Və XX əSR MəDəNiYYəTi

کتاب  ISLAM Və XX əSR MəDəNiYYəTi ترجمۀ آذری متن مقالۀ امام موسی صدر: «اسلام و فرهنگ قرن بیستم» با همین عنوان است.

برای تهیه این کتاب در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه با موسسه تماس بگیرید.