قاب تصویر امام صدر همراه با جمله آزادی

۱۰,۰۰۰ تومان

جمله نوشته شده در این قاب از سخنرانی «در پاسداشت آزادی» از کتاب «ادیان در خدمت انسان» انتخاب شده است.

«آزادی به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حسن ظن به انسان است.»

موجود در انبار

قاب تصویر امام صدر
قاب تصویر امام صدر همراه با جمله آزادی

۱۰,۰۰۰ تومان