قاب تصویر امام صدر همراه با جمله آزادی

تومان۱۰.۰۰۰

جمله نوشته شده در این قاب از سخنرانی «در پاسداشت آزادی» از کتاب «ادیان در خدمت انسان» انتخاب شده است.

«آزادی به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حسن ظن به انسان است.»

موجود

قاب تصویر امام صدر
قاب تصویر امام صدر همراه با جمله آزادی

تومان۱۰.۰۰۰