الفتاوی الواضحه

تومان۳۹۰.۰۰۰

الفتاوی الواضحه تشریح و تعیین وظایف مکلفین در حیطه «فقه» بر اساس دیدگاه‌های اجتهادی است.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

الفتاوی الواضحه

تومان۳۹۰.۰۰۰