ادیان در خدمت انسان / ترجمه روسی
Религии на службе человека

تماس بگیرید

ادیان در خدمت انسان Религии на службе человека ترجمه چند سخنرانی از امام موسی صدر در حوزه دین به زبان روسی است.