فریاد در خاموشی

فریاد در خاموشی جلد دوم از مجموعۀ کتاب‌های روایت صدر است. این کتاب مجموعه تلاش‌های دکتر محسن کمالیان دربارۀ پیگیری پروندۀ ربودن امام موسی صدر است.

نسخه الکترونیک