سیر مطالعاتی کتاب سفر شهادت در مهر/ استاد راهنما: دکتر پیغامی/ غیر فشرده

تومان۲۰.۰۰۰

این دوره غیر فشرده برای مطالعه و بررسی کتاب سفر شهادت در دو جلسه دو ساعته درنظر گرفته شده است. /  لازم به ذکر است دوره در صورت به حد نصاب رسیدن افراد تشکیل می‌شود، در غیر این صورت یا مبلغ پرداختی بازگردانده شده یا با انتخاب متقاضی دوره دیگری جایگزین می‌شود.

ناموجود