سیر مطالعاتی کتاب سفر شهادت در آبان/ استاد راهنما: مهدی فرخیان / فشرده

تومان۲۰.۰۰۰

این دوره فشرده برای مطالعه و بررسی کتاب سفر شهادت در یک جلسه ۴ ساعته درنظر گرفته شده است. /  لازم به ذکر است دوره در صورت به حد نصاب رسیدن افراد تشکیل می‌شود، در غیر این صورت یا مبلغ پرداختی بازگردانده شده یا با انتخاب متقاضی دوره دیگری جایگزین می‌شود.

ناموجود