جنبش امل: زمینه‌ها و مبانی
برای انسان

تومان۳۹۰.۰۰۰

برای انسان کتاب دوازدهم از مجموعه «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر» است که به شناخت و معرفی جنبش امل، یکی از دستاوردهای مهم امام صدر در لبنان می‌پردازد.

موجود

کتاب «برای انسان جنبش أمل؛ زمینه ها و مبانی»
جنبش امل: زمینه‌ها و مبانی
برای انسان

تومان۳۹۰.۰۰۰

نسخه الکترونیک