اسرائیل شر مطلق؛ بررسی نقش امام موسی صدر در مقاومت

تومان۸۰.۰۰۰

برگزاری دوره آموزشی «بررسی نقش امام موسی صدر در مقاومت» با تدریس دکتر خلیل حمدان، عضو هیئت رئیسۀ جنبش أمل لبنان و از همراهان شهید چمران در موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

ناموجود