شرحی گذار بر زندگی استاد شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر
استاد ما

تومان۱۴۰.۰۰۰

«استاد ما» ترجمۀ کتاب «الشهید الصدر؛‌ سموّ الذات و سموّ الموقف» است که همراه آن، دوازده نامۀ شهید صدر به آیت‌الله سید کاظم حائری نیز ترجمه و برای اولین بار منتشر شده است.

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

استاد ما
شرحی گذار بر زندگی استاد شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر
استاد ما

تومان۱۴۰.۰۰۰