سیره و اندیشهٔ استاد شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر در گفت‌وگو با آیت الله سید علی اکبر حائری
آن روزها

تومان۱۱۰.۰۰۰

خاطرات آیت‌الله سید علی‌اکبر حائری از شاگردان برجستۀ شهید صدر دربارهٔ استاد شهیدش

قیمت مجموعه آثار آیت الله سید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود

آن روزها پژوهشگاه شهید صدر
سیره و اندیشهٔ استاد شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر در گفت‌وگو با آیت الله سید علی اکبر حائری
آن روزها

تومان۱۱۰.۰۰۰