۱۳۲۰ شمسی – ۱۹۴۱ میلادی

وارد حوزۀ علمیۀ قم شد و تحصیلات حوزوی را تا نیل به درجۀ اجتهاد ادامه داد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.