۱۳۲۰ شمسی

وارد حوزۀ علمیۀ قم شد و تحصیلات حوزوی را تا نیل به درجۀ اجتهاد ادامه داد.

دسته بندی: برچسب ها: