از همراهی شما در سیر مطالعاتی کتابِ «زن و چالش های جامعه» خوشحالیم. لطفاً فرم زیر را با دقت پر کنید و با همین مشخصات در جلسات سیر مطالعاتی شرکت کنید تا در صورتی که علاقه مند به صدور گواهی شرکت در دوره بودید با مشکل مواجه نشوید.