یکی از شیوه‌های آشنایی مخاطبان با اندیشه و عمل امام موسی صدر برگزاری سیرهای مطالعاتی است.
پس از ترجمه و چاپ و نشر نوشته‌ها و گفتارهای امام موسی صدر که از شروع به کار موسسه آغاز شده بود، دوره‌های سیر مطالعاتی با محوریت کتاب‌های درقلمرو اندیشه از سال ۱۳۹۰ تشکیل شد.
دوره‌ها در چند سال متوالی به شکل سطح بندی موضوعی از آسان به سخت تعریف شده و ۱۳ دوره سطح یک، ۴ دوره سطح دو و ۲دوره سطح سه با حضور علاقه‌مندان برگزار شد.
در ادامه برگزاری دوره‌ها، شیوه سیرهای سطح‌بندی‌شده جای خود را به سیرهای تک‌کتابی داده است.