دین در جهان امروز – چاپ دوم

۱۳,۵۰۰ تومان

دین در جهان امروز نهمین جلد از مجموعه «درقلمرو اندیشه امام موسی صدر»، نگاه و رویکرد امام صدر را به برخی از مفاهیم و مسائل مرتبط با دین نشان می‌دهد.

موجود نیست

نسخه الکترونیک