سیر مطالعاتی کتاب حدیث سحرگاهان/ استاد راهنما: دکتر پیغامی

۵۰,۰۰۰ تومان

این دوره غیر فشرده برای مطالعه و بررسی کتاب حدیث سحرگاهان در ۵ جلسه ۲ ساعته درنظر گرفته شده است. /  لازم به ذکر است دوره در صورت به حد نصاب رسیدن افراد تشکیل می‌شود، در غیر این صورت مبلغ پرداختی بازگردانده شده یا با انتخاب متقاضی دوره دیگری جایگزین می‌شود.

موجود نیست